Normas de publicación

CALL FOR PAPERS para o terceiro número aberto ata o 31 de outubro do 2019

GALEGO

NORMAS DE PUBLICACIÓN

TEMA

Casa dos Espellos: Revista poliédrica da cultura galega é unha revista anual de Arqueoloxía, Historia, Historia da Arte, Antropoloxía e Literatura, podendo admitir outras temáticas segundo o criterio do seu Comité Científico.

TRABALLOS

Publicaranse traballos orixinais e inéditos, podendo reeditar traballos que conten cun interese especial para a nosa temática. Non se aceptarán para a súa valoración traballos que foran publicados noutros medios ou estean en proceso de ser aceptados para outra publicación.

PRESENTACIÓN

Os traballos serán presentados por correo electrónico dentro do proceso de recepción de orixinais.

IDIOMAS

Os idiomas dos traballos poderán ser: galego, castelán, portugués e inglés.

FORMATO

A extensión máxima será de 10 follas sen ter en conta as imaxes. Entregarase unha copia formato Word ou Open Office, cunha letra Times New Roman a tamaño 12 e cun interlineado de 1,5. As notas ao pé terán un tamaño 10 e interlineado sinxelo. O sistema de citas será o Estilo Harvard, presentando as referencias completas ao final do texto.

O inicio do traballo debe contar cun título, un breve resumen e cinco palabras clave que definan o traballo, no idioma do texto e a súa respectiva traducción ao inglés.

Noutro documento a parte, deberán aparecer os datos do autor: nome completo, correo electrónico, filiación profesional  e unha breve descripción biográfica acompañada dunha imaxe para ser engadida ao apartado de Colaboradores da nosa web.

A Bibliografía aparecerá ao final do texto, ordenada alfabéticamente por autores e dentro de cada autor seguirá unha orde cronolóxica. Exemplos:

 • Para libros: APELIDOS, Nome (Ano). Título. Lugar de edición, Editorial.
 • Para artigos: APELIDOS, Nome (Ano). “Título do artigo”. En Título da Revista, número. Lugar de edición, Editorial, Páxinas.
 • Para capítulo: APELIDOS, Nome (Ano). “Título do capítulo”. En APELIDOS, Nome. Título do libro. Lugar de edición, Editorial, Páxinas.
 • Para notas de prensa: Título da publicación, data, número, páxina. Título da nota ou da imaxe.
 • Para fotografías: APELIDOS, Nome (Ano). Título da fotografía. Medidas. Fondo.
 • Para cuadros: APELIDOS, Nome (Ano). Título da obra. Material, medidas. Fondo.

IMAXES

As imaxes empregadas serán de autoría propia, estarán suxeitas a Creative Commons ou virán acompañadas do consentimento do autor para a súa publicación, no caso de ser un terceiro. O formato preferido será TIFF e a resolución mínima esixida será de 300ppp. De non contar ca resolución óptima poden ser desbotadas do artigo.

Non aparecerán no texto, senón que virán adxuntas no correo electrónico, cunha sinalización númerica (Fig.1, Fig.2, etc.) no traballo para que o equipo de deseño coñeza a súa disposición.

DIFUSIÓN

Todos os traballos presentados estarán dispoñibles en plataformas de acceso libre

DEREITOS

Os autores sempre serán os responsables legais dos seus textos. Non se poderá esixir ningún tipo de remuneración económica.

REVISIÓN

Será decisión do Comité Científico consultado, a publicación definitiva de cada traballo, tratando sempre de corrixir xunto co autor todos aqueles erros que sexan advertidos.

Os artigos de investigación estarán avaliados por dous expertos externos á Revista, mediante un sistema de doble cego, sendo anónimo o proceso tanto para o autor coma para quen o avalíe.

A revista comprométese a adoptar unha decisión sobre a publicación de orixinais nun prazo de seis meses, reservándose o dereito de publicación nun prazo dun ano, dependendo sempre das necesidades da revista.

Casa dos Espellos contactará cos avaliadores aos que lles remitirá unha copia do texto sen indicio directo da identidade do autor e un modelo de informe no que se poida avaliar o contido do artigo, os aspectos formais, a calidade do texto, a clasificación tipolóxica no que deberemos encadralo e un veredicto no que se aconselle ou non a súa publicación ou a súa corrección. Estes datos poden ser enviados ao autor, tamén de forma anónima para o seu coñecemento e para favorecer as eventuais modificacións.

CORRECCIÓN

Casa dos Espellos conta cun Comité de Redacción que revisará todos os textos e poderá propoñer modificacións nos mesmos aos autores, que disporán dun prazo máximo de dúas semanas para solventar os erros indicados. Non se permitirán cambios sustanciais do texto entregado.

— O feito de participar na revista, garante a aceptación e o cumplimento destas normas —

 

 

CASTELLANO

NORMAS DE PUBLICACIÓN

TEMA

Casa dos Espellos: Revista poliédrica da cultura galega es una revista anual de Historia, Historia del Arte, Antropología y Literatura, pudiendo admitir otras temáticas según el criterio de su Comité Científico.

TRABAJOS

Se publicarán trabajos originales e inéditos, pudiendo reeditar trabajos que cuenten con un interés especial para nuestra temática. No se aceptarán para su valoración trabajos que fueran publicados en otros medios o que estén en proceso de ser aceptados para otra publicación.

PRESENTACIÓN

Los trabajos serán presentados por correo electrónico dentro del proceso de recepción de originales.

IDIOMAS

Los idiomas de los trabajos podrán ser: gallego, castellano, portugués e inglés.

FORMATO

La extensión máxima será de 10 hojas sin contar con las imágenes. Se entregará una copia en formato Word u Open Office, con letra Times New Roman a tamaño 12 y con un interlineado de 1.5. Las notas al pié tendrán un tamaño 10 y un interlineado simple.El sistema de citas será el Estilo Harvard, presentando las referencias completas al final del texto.

El inicio del trabajo debe contar con un título, un breve resumen y cinco palabras clave que definan el trabajo, en el idioma del texto y en su respectiva traducción al inglés.

En otro documento a parte, deberán aparecer los datos del autor: nombre completo, correo electrónico, filiación profesional y una breve descripción biográfica acompañada de una imagen para ser añadida al apartado de “Colaboradores” de nuestra web.

La Bibliografía aparecerá al final del texto, ordenada alfabéticamente por autores y dentro de cada autor seguirá un orden cronológico. Ejemplos:

 • Para libros: APELLIDOS, Nombre (Año). Título. Lugar de edición, Editorial.
 • Para artículos: APELLIDOS, Nombre (Año). “Título del artículo”. En Título de la Revista, número. Lugar de edición, Editorial, Páginas.
 • Para capítulos: APELLIDOS, Nombre (Año). “Título do capítulo”. En APELLIDOS, Nombre. Título del libro. Lugar de edición, Editorial, Páginas.
 • Para notas de prensa: Título de la publicación, fecha, número, página. Título de la nota o de la imagen.
 • Para fotografías: APELLIDOS, Nombre (Año). Título de la fotografía. Medidas. Fondo.
 • Para cuadros: APELLIDOS, Nombre (Año). Título de la obra. Material, medidas. Fondo.

IMÁGENES

Las imágenes empleadas serán de autoría propia, estarán sujetas a Creative Commons o vendrán acompañadas del consentimiento del autor para su publicación, en el caso de pertenecer a un tercero. El formato preferido será TIFF y la resolución mínima exigida será de 300pp. De no contar con la resolución óptima poderán ser eliminadas del artículo.

No aparecerán en el texto, sino que vendrán adjuntas en el correo electrónico, con una señalización númerica (Fig.1, Fig.2, etc.) en el trabajo para que el Comité de Diseño conozca su disposición.

DIFUSIÓN

Todos los trabajos presentados estarán disponibles en plataformas de acceso libre.

DERECHOS

Los autores siempre serán los responsables legales de sus textos. No se podrá exigir ningún tipo de remuneración económica.

REVISIÓN

Será decisión del Comité Científico consultado la publicación definitiva de cada trabajo, tratando siempre de corregir junto al autor todos aquellos errores que sean advertidos.

Los artículos de investigación estarán evaluados por dos expertos externos a la Revista, mediante un sistema de doble ciego, siendo anónimo el proceso tanto para el autor como para quien lo evalúe.

La revista se compromete a adoptar una decisión sobre la publicación de los originales en un plazo de seis meses, reservándose el derecho de publicación en el plazo de un año, dependiendo siempre de las necesidades de la revista.

Casa dos Espellos contactará con los evaluadores a los que les remitirá una copia del texto sin indicio directo de la identidad del autor y un modelo de informe en el que se podrá evaluar el contenido del artículo, los aspectos formales, la calidad del texto, la clasificación tipológica en el que debemos encuadrarlo y un veredicto en el que se aconseje o no su publicación o su corrección. Estos datos pueden ser enviados al autor, también de forma anónima, para su conocimiento y para favorecer las modificaciones eventuales.

CORRECCIÓN

Casa dos Espellos cuenta con un Comité de Redacción que revisará todos los textos y podrá proponer modificaciones en los mismos a los autores, que dispondrán de un plazo máximo de dos semanas para solventar los errores indicados. No se permitirán cambios sustanciales del texto entregado.

-El hecho de participar en la revista, garantiza la aceptación y el cumplimiento de estas normas-

Advertisements

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s

Crea un sitio web ou un blogue de balde en WordPress.com.

Subir ↑

%d bloggers like this: